FangShiRui July 29th, 2020 at 07:54 pm

  宛若晨风,来时温柔,去时不可留。

  FangShiRui July 22nd, 2020 at 03:06 pm

  美优于丑
  明确优于隐晦
  简单优于复杂

  FangShiRui July 22nd, 2020 at 02:30 pm

  未来属于Web!

  FangShiRui July 17th, 2020 at 04:55 pm

  做喜欢的事,成为想成为的人。

  FangShiRui June 18th, 2020 at 07:33 am

  时间是解药

  FangShiRui May 31st, 2020 at 09:01 am

  Just don't learn physics at school and your life will be full of magic and miracles

  FangShiRui May 20th, 2020 at 09:44 pm

  优先使用关联而不是继承,关联拥有更低的耦合。

联系方式

关于我

 • 读研的学生党
  技术栈:

  • 软件开发
  • 游戏开发
  • 控制理论
  • Linux基础
  • 网站架设
  • 机器学习

  编程语言:
  • java
  • c++
  • matlab
  • python